Co znamená identifikovaná osoba?

Identifikovanou osobou se stává osoba povinná k dani, která není plátce DPH, za podmínek stanovených zákonem o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., dále jen „ZDPH“). Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti. Zjednodušeně řečeno je osobou povinnou k dani každý podnikatel.

Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. Ten může uplatnit pouze plátce.

Identifikovaná osoba má měsíční zdaňovací období a přiznání podává pouze za měsíc, ve kterém jí vznikla povinnost přiznat daň. Přiznání podává identifikovaná osoba stejně jako plátce do 25. dne následujícího měsíce. Ve stejné lhůtě je splatná i daň.

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou povinně ze zákona v následujících případech:

  • Pořízení zboží z EU nad limit – § 6g ZDPH

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou, pokud v předchozím kalendářním roce pořídila zboží z EU v hodnotě přesahující 326 000 Kč.

  • Přijetí služby z EU – § 6h ZDPH

Při přijetí služby z EU nebo ze třetí země nezáleží na rozdíl od pořízení zboží z EU na částce. Pokud je místo plnění v tuzemsku, stává se příjemce služby osobou identifikovanou k dani, a to ke dni přijetí služby.

  • Přijetí služby z třetí země (mimo EU) – § 6h ZDPH

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou ke dni přijetí služby ze třetí země (mimo EU).

  • Poskytnutí služby do EU – § 6i ZDPH

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby osobě povinné k dani s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH. Poskytnutím služby do EU vzniká identifikované osobě podat souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení se podává vždy elektronicky do 25. dne následujícího měsíce po měsíci poskytnutí služby.