Minimální výše zálohy se v roce 2017 stanoví z vyměřovacího základu, který činí 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce. V případě, že takto stanovený měsíční vyměřovací základ přesáhne v roce 2017 částku ve výši 1/12 maximálního vyměřovacího základu ve výši 112 928 Kč, činí tuto částku.

Záloha na pojistné činí 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu, tzn., že maximální záloha (při výkonu hlavní i vedlejší činnosti) činí 32 975 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu v roce 2017 u OSVČ vykonávající hlavní SVČ činí 7 058 Kč, minimální záloha činí 2 061 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu v roce 2017 u OSVČ vykonávající vedlejší SVČ činí 2 824 Kč, minimální záloha činí 825 Kč.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Zdroj: http://www.cssz.cz