Účinnost zákona o elektronické evidenci tržeb není prozatím stanovena. Cílem je evidovat všechny hotovostní tržby.

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb se stále projednává. Účinnost má nastat během roku 2016.

Každá hotovostní tržba podnikatele má být v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy. Jako potvrzení má být zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Evidovat se mají platby v hotovosti, platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci podléhat nemají.

Proces má probíhat následovně:

  • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna…).
  • Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
  • Podnikatel vytiskne účtenku včetně unikátního kódu.
  • Zákazník převezme účtenku.
  • Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

Povinnost vydávat účtenky s evidovaným kódem mají mít právnické osoby s podnikatelskou činností a podnikající fyzické osoby, pokud platí (nebo mají platit) daně v ČR.


Harmonogram spuštění systému e-tržeb:

Podle Finanční správy se podnikatelé budou zapojovat postupně takto:

  • v 1. fázi (tj. od začátku evidence): ubytovací a stravovací služby;
  • ve 2. fázi (tj. 3 měsíce po začátku evidence): maloobchod a velkoobchod;
  • ve 3. fázi (tj. 15 měsíců po začátku evidence): ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství;
  • ve 4. fázi (tj. 18 měsíců po začátku evidence): vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Zdroj: Verlag Dashöfer